دعوت نامه جهت اخذ ویزا

دعوت نامه جهت اخذ ویزا

جامعه پویایی شناسی سیستم ها بدین وسیله از کسانی که از ایران خواهان شرکت در کنفرانس هستند، تقاضا می کند که برای روند تهیه ویزا از پیش برنامه ریزی و حداقل چندین ماه را برای آن پیش بینی کنند. خواهشمند است که تا زمان پذیرفته شدن مقالات جهت اقدام برای ویزا منتظر نمانید. ما می توانیم برای کسانی که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند، دعوتنامه ای برای تسهیل روند اخذ ویزا بفرستیم: 1) نویسندگان مقالاتی که برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شده اند؛ 2) کسانی که هزینه ثبت نام کنفرانس را پرداخته کرده اند؛ 3) اعضای جامعه پویایی شناسی سیستم ها.

سریع ترین راه برای دریافت دعوت نامه عضویت در جامعه می باشد. همچنین، نویسندگان مقالات می توانند تقاضا کنند که مقاله شان خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. کمیته اجرایی برنامه برای نویسندگانی که روند اخذ ویزای طولانی تری دارند، مقالات ارسال شده را خارج از نوبت بررسی می کنند. برای بررسی خارج از نوبت، مقالات خود را از طریق صفحه وب ارسال مقالات برای ما بفرستید. سپس یک پیام الکترونیکی به آدرس progchair@systemdynamics.org به مدیران برنامه بفرستید و درخواست خود را جهت بررسی خارج از نوبت اعلام کنید. شماره شناسایی ارسال شما باید در پیام شما نوشته شود. بعد از دو یا سه هفته نتیجه بررسی ها به شما از طریق ایمیل فرستاده می شود.


Invitation for Visa Purposes

The System Dynamics Society encourages anyone from Iran who has a possibility of attending the conference to please plan ahead and allow several months for the visa process. Please do not wait until the paper acceptance date (May 12) to apply for a visa. We are able to send invitations for visa purposes to anyone who meets one or more of the following criteria: 1) authors accepted for presentation at the conference; 2) paid conference registrants; 3) Society members.

The fastest way to receive an invitation would be to become a Society member. Alternatively, authors could request an early decision for visa purposes. The program committee will review a submitted conference paper for early decision for authors who need a long lead time for visas. To receive an early review, submit a paper through the web submission process. Next send an email message to the Program Chairs at progchair@systemdynamics.org requesting an early review and decision. Your submission ID number must be included in this message. Within two to three weeks a decision will be sent to you by email.