منابع علمی

در این قسمت به معرفی و ارائه فعالیت های علمی ایرانیان در رشته سیستم داینامیک در قالب ارائه مقالات و کتب و سایر منابع می پردازیم.